Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie na podstawie dowodów księgowych operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT ,
  • kadry i płace ,
  • wyprowadzenie zaległości księgowych.