Księgi rachunkowe

  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności i przygotowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • bieżące ewidencjonowanie  operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
  • sporządzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT ,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • kadry i płace ,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – bilansu rachunku zysków i strat przygotowanie informacji dodatkowej,
  • wyprowadzenie zaległości księgowych.